කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

rht (1)
rht (2)

ෂොංකැපී පෙනෙන නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ගැඹුරින් දැන ගැනීමෙන් පළපුරුදු නිෂ්පාදකයෙකි. MES + ERP සමඟින්, ගුණාත්මකභාවය ඊටත් වඩා හොඳින් පාලනය කිරීමේදී අපට දැවැන්ත නිෂ්පාදනයක් පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි අතර උපරිම අලාභය අවම කර ගත හැකිය. සම්පූර්ණ උපකරණ කට්ටලයක් සමඟ, අපට ඕනෑම භාණ්ඩයක් අඩු වියදමකින් ඉක්මනින් සකස් කළ හැකිය.

rth (1)
rth (2)