වීඩියෝ

1. ZKONG බ්ලේඩ් - ලොව සිහින්ම විද්‍යුත් රාක්ක ලේබලය

2. ZKONG Valley Series ESL හමුවීම

3. නැවුම් බව ඩිජිටල්කරණය සඳහා ZKONG ඉලෙක්ට්‍රොනික රාක්ක ලේබල්

පළතුරු නැවුම් ඩිජිටල්කරණය සඳහා ZKONG ඉලෙක්ට්‍රොනික රාක්ක ලේබල්

5. Zkong Beyond Series ESL හඳුන්වා දීම