හෝටල්

ආපනශාලා, රැස්වීම් ශාලාව සහ ගබඩාවල අයදුම් කිරීමට හෝටල්වලට ඉලෙක්ට්‍රොනික රාක්ක ලේබලය (ඊඑස්එල්) භාවිතා කළ හැකිය.

කළමනාකරුවන්ට ඉක්මණින් තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සපයන මෙහෙයුම් මාදිලිය මඟින් සපයන නිවැරදි දත්ත. උපකරණ, කඩදාසි සහ තීන්ත වැනි පාලනය කළ හැකි පිරිවැය .ලදායී ලෙස අඩු කළ හැකිය. ශ්‍රම පිරිවැය සහ දෝෂ අනුපාතය ද අඩු කර ඇත.

RIU හෝටල් දාමය 【ස්පා Spanish ්】