ගබඩාව

ඉලෙක්ට්‍රොනික් රාක්ක ලේබලය (ඊඑස්එල්) කඩදාසි සංවර්‍ධනය අඩු කරන අතර ගබඩාව කළමනාකරණය කිරීම පෙරට වඩා පහසු කරයි. පහත දැක්වෙන ප්‍රතිලාභ බලන්න.

ඊආර්පී පද්ධති සමඟ හොඳින් සම්බන්ධ වී ඇත;

අංග සම්පූර්ණ තොරතුරු;

ක්ෂණික කොටස් මට්ටමේ යාවත්කාලීන කිරීම;

ලේබල මත LED අනතුරු ඇඟවීමේ ක්‍රියාකාරී සහාය;

මෙම සියලු අංග සමඟින්, ගබඩාව වැඩිදියුණු කළ ඉන්වෙන්ටරි නිරවද්‍යතාව, තොග පිටවන අවදානම් වැළැක්වීම සහ පිරිවැය පාලනය කිරීම සුරක්ෂිත කළ හැකිය.

වෙළඳ ඩිපෝව

hrt (5)
hrt (4)
hrt (2)
hrt (3)
hrt (1)